Polarity

08.12.2014 07:56

 

Lidská sexualita je jednou z forem projevu a zrcadlem vždy přítomného aktu tvoření, který probíhá ustavičně na všech rovinách života v Universu. Když vznikla v okamžiku tvoření z jednoty mnohost, rozdělilo se beztvaré Bytí nejprve na dvě základní formy energie… jednu oplodňující, mužskou, a dru­hou přijímající, ženskou. Číňané dali těmto prasílám už před tisíciletími názvy jin a jangZe hry těchto energií vychází všech­no stvořené. Ženské jin je ustavičně oplodňováno mužským jang a rodí život v jeho nekonečně různých formách.

Na fyzické úrovni člověka se projevuje hra těchto sil jako sexualita. Skrze ní je člověk spojen s všudypřítomným aktem tvoření života v jeho celistvosti, a extáze, kterou při tom může zažít, odráží opět blaženost tvorem.

Síly jin a jang se projevují v celém Universu jako polari­ty. Všechno, aby mohlo obstát, má svůj protipól.Jeden pól existuje jen díky druhému, zmizí-li jeden, zaniká i druhý. Toto základní pravidlo platí ve všem.

Tak můžeme např. vydechovat, jen když se nadechneme, necháme-li jednoho, přestává i dru­hé. Vnitřní podmiňuje vnější, den noc, světlo stín, narození smrt, muž ženu atd., přičemž obě polarity jsou navzájem záměn­né. Každý pól potřebuje ke své celistvosti i svůj protipól.

Jin a jang symbolizují vpravdě pozoruhodným způsobem rytmický pohyb všeho života. Jin přitom představuje jednu stranu celku – ženskou, rozpínavou, citovou, pasivní a nevědo­mou, jang představuje druhou stranu – mužskou, stahující se, intelektuálním, aktivní a vědomou. Není v tom nikde ale žádné hodnocení ve smyslu “větší ceny”.

jin&jang

Stávající rovnováha nás obklopujícího Universa je výsled­kem vztahu mezi protiklady. Protože je vše v Universu v neustá­lém pohybu, je také jin a jang v každém okamžiku latentně přítomno i ve svém protipólu. To je symbolizováno bílým bo­dem v tmavém jin a tmavým bodem v bílém jang. Každý z obou pólů v sobě ukrývá zárodek protipólu a je jen otázkou času, kdy se jedna polarita přemění v druhou. V některých ob­lastech (např. v atomární rovině) dochází k tomuto přepólování ve zlomcích vteřiny. U lidských bytostí je tato přeměna pola­rity z mužské na ženskou nebo obráceně možná jen novým zrozením. Den a noc se střídají průměrně po dvanácti hodi­nách, výdech a nádech po několika vteřinách.Všechno přichází a odchází, pohybuje se a proměňuje na základě výměny a střídavého působení jin a jang, dvou základ­ních sil Universa. Ale teprve oba cykly tvoří jednotu.

Také láska a sexualita mají svůj základ v této zákonitosti. Dva póly usilují spojit se v jedno, přitahují se jako dva rozdíl­né póly magnetu. Jestliže dojde ke sjednocení protikladných sil, navzájem se zamění.

Žena a muž mají ve všech svých základních rysech opač­nou polaritu. Opačná polarita se projevuje i na úrovni energií. Všude tam, kde muž má polaritu plus, je u ženy mínus a nao­pak. Jak jsem se už zmínil, platí to i o otá­čení čaker. Tak vzniká mezi ženou a mužem na všech čakrami reprezentovaných úrovních vzájemné přitahování a doplňová­ní, což může vést k dokonalému vnitřnímu spojení. Abychom toho dosáhli, musí však být naše čakry pokud možno bez blokád. Při sexuálním spojení je proud energie v hlavním ka­nálu, Sušumně, výrazně vybuzen a zesílen. Energie v druhé čakře enormně vzroste, a když nejsou čakry zablokovány, na­pájí tento přebytek energie všechny ostatní čakry našeho sys­tému. Přitom je sexuální energie, která představuje určitou for­mu prány, transformována do frekvencí ostatních čaker.

Vy­zařuje z čaker skrze kanály nádí do fyzického těla a do vibrač­ních polí a plní je znásobenou životní energií. Při vrcholu se­xuálního spojem dochází k mocnému oboustrannému uvolně­ní sil všemi sedmi čakrami a ke splynutí na všech čakrám od­povídajících úrovních. Oba partneři se cítí oživení až do hlou­bi svého bytí a současně zcela uvolněni, pociťují vnitrní spoje­ní a lásku, která překračuje rámec osobního chtění vlastnit. Partnerský vztah tím zakusí naplnění, které již není závislé na vnějších věcech.

Takto naplňující sexuální splynutí může být však v této dimenzi prožíváno jenom tehdy, když se partneři jeden druhému zcela otevřou a osvobodí se od všeho strachu, který by mohl zabraňovat volnému toku energie v systému. Pokud je jen jediná čakra u jednoho z partnerů zablokována, nemůže být dokona­lé spojem prožito. Blokovaná čakra vyvolává navíc poruchu v toku energie odpovídající čakry partnera.

Většina lidí zažívá sexualitu pouze druhou čakrou. U muže kromě toho hraje dominantní roli energie první čakry coby tě­lesná hnací síla. Jestliže je však sexualita omezena jen na nižší čakry, stává se jen omezeným zážitkem, ze kterého jsou oba partneři spíše unavení, zeslabení a nespokojení, a mají tenden­ci od sebe odejít a uzavřít se do sebe.

Je to jako kdyby se na strunném nástroji brnkalo stále na jednu nebo dvě struny – ni­kdy by se nerozezvučela celá škála tónů. Z hlediska energií se skutečně při takto omezené sexuální praxi spotřebuje mnoho energie, protože energie z jiných čaker se transformují na se­xuální energii, a vyzáří se druhou čakrou. Energiím je zabrá­něno, aby svou přirozenou cestou stoupaly vzhůru a naplnily současně všech sedm čaker.

Nejpřirozenější cestou, jak odstranit blokády bránící do­konalému sexuálnímu splynutí na všech úrovních, je výměna energií čaker srdce. Když oba partneři vyzařují lásku svého srdce volně a beze strachu, harmonizuje se jejich vlastní i part­nerův systém energií. Strachem podmíněné blokády se uvol­ňují a je umožněná výměna v úrovních všech sedmi čaker.

Proto pohlavní spojení mnohem více naplňuje a uspoko­juje, když kromě tělesné přitažlivosti je mezi partnery také pocit hlubší lásky. Jsou aktivovány vibrace vyšších frekvencí a se­xualita se pozvedá nad čistě tělesný kontakt k duchovnímu splynutí.

Toto je základním umem tantry, která se učí a praktikuje po tisíciletí. Dochází při ní k daleko mocnějšímu sexuálnímu prožitku, než se obecně pokládá za možné. Taková zkušenost nás zavádí do skutečně jiných dimenzí prožívání a prociťování. Uvědomíme si, že sexuální energie není uzavřena pouze v našich pohlavních orgánech. Je obsažena v každé naší buňce stejně jako ve hře ženských a mužských sil ve všech projevech tvoře­ní.

Dokonalé splynutí s milovaným partnerem nás vede k zá­žitku vnitřní jednoty s pulsujícím životem v Universu a v oka­mžiku orgasmu, když dualita na moment přestává existovat, zažíváme jednotu s absolutním beztvarým Bytím, které před­stavuje stálý základ i cíl pro hru obou polarit.

Prevziate z facebooku